VDO    

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016
:: 221 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เมื่อพระเจ้าทรงเรียก เราตอบสนองอย่างไร? ท่าทีการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า” ข้อพระธรรม : โยนาห์ 1 , 4 1. โยนาห์ ไม่เชื่อฟัง (เราต้องเชื่อฟัง) โยนาห์ 1 : 1 - 17 2. โยนาห์ ไม่ขัดขืน (เราต้องยอมจำนน) โยนาห์ 3 : 1 - 4 3. โยนาห์ ไม่พอใจ (ต้องตามพระทัยพระเจ้า) โยนาห์ 4 : 1 - 11

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016
:: 344 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ผู้นำตามพระวจนะ” ข้อพระธรรม : ทิตัส 3 1. ผู้นำที่ดี รู้ว่า ฉันไม่ดี 2. ผู้นำที่ดี รู้ว่า พระเจ้าของฉันดี 3. ผู้นำที่ดี จึง ทำดี

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016
:: 400 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ฉันจะเป็นแบบอย่างในการรับใช้” ข้อพระธรรม : 1 ทิโมธี 3 : 1 - 13 1. พระเจ้าต้องการคนบางคนที่เป็นแบบอย่างในการรับใช้พระองค์ (1ทธ.1:12-16 ) 2. พระเจ้าต้องการให้คนบางคนเป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้าในฐานะผู้ปกครองดูแลคริสตจักร (1ทธ.3:1-7) 3. พระเจ้าต้องการคนบางคนมาเป็นแบบอย่างในการรับใช้ในฐานะมัคนายก (1ทธ.3:8-13) 4. วันนี้ คุณพร้อมรับใช้พระเจ้าหรือไม่? และคุณพร้อมเป็นพิเศษในการทำหน้าที่ผู้ปกครองดูแลหรือมัคนายกคริสตจักรหรือไม่? 5. อะไรจะเกิดขึ้นหากว่า พวกเราทุกคน ไม่กลัวลำบาก ไม่เกี่ยงงาน แต่เต็มใจ ถ่อมใจ รับใช้ให้เห็นเป็นแบบอย่าง แก่คนอื่น ๆ ตามที่คริสตจักรเลือกมาให้ทำ? (ยน.12:26) สรุป : วันนี้ คุณพร้อมจะรับใช้ในตำแหน่งหรือบทบาทที่พระเจ้ากำหนดให้คุณทำหรือไม่? ไม่ว่าจะในบทบาทใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทผู้ปกครองดูแลคริสตจักรและมัคนายก

 

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016
:: 287 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ผู้นำอย่างพระเยซูคริสต์” ข้อพระธรรม : ทิตัส 1 : 1 - 16 1. เบื้องหลังความเป็นมาของทิตัส 1.1 ทิตัส เป็น ‘บุตรแท้ในความเชื่อเดียวกัน’ (1:4) 1.2 แก้ไข​สิ่ง​ที่​ยัง​บกพร่อง​ให้​เรียบร้อย (1:5) 1.3 ตั้ง​ผู้ปกครอง (1:5) 2. คุณสมบัติสำคัญของผู้นำ 2.1 ผู้นำสร้างผู้นำ (1:1,4) 2.2 ชีวิตอย่างพระคริสต์ในครอบครัว (1:6) 2.3 ชีวิตที่เป็นแบบอย่างกับคนภายนอก (1:7-8) 2.4​ ​เป็น​คน​ยึด​มั่น​ใน​หลัก​คำ​สอน​อัน​แท้​ (1:9)​ 3. ต่อสู้คำสอนผิด 3.1 อย่ากลับไปยึดธรรมบัญญัติ เพื่อจะรอด 3.2 ตักเตือนให้ดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้า 3.3 ระวัง ชาวเกาะครีตเป็นคนพูดปดเสมอ ดุร้าย เกียจคร้านและกินเติบ (1:12-13) ​4. นำไปปฏิบัติในชีวิต 4.1 จงพร้อมที่จะถูกสร้างเป็นผู้นำ 4.2 จงเป็นแบบอย่างทั้งในบ้านและนอกบ้าน 4.3 จงยึดมั่นหลักคำสอนของพระคริสต์ 4.4 จงต่อสู้กับคำสอนผิดเทียมเท็จ 4.5 ​จงเตือนสติผู้ผิดเพี้อนและดื้อรั้น

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016
:: 344 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชีวิตมีความหวังนิรันดร์” ข้อพระธรรม : ยอห์น 11 : 1 - 44 1. ชีวิตดูมีความหวัง You Raise Me Up so I can stand on mountains, You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders, You raise me up to more than I can be. 2. “ความตาย” ตัด “ความสัมพันธ์” ตัด “ความหวัง” 2.1 ตายฝ่ายจิตใจ 2.2 ตายฝ่ายร่างกาย 2.3 ตายฝ่ายจิตวิญญาณ 3. ทางแห่งความรอดเพราะพระคุณแห่งพระสัญญาโดยความเชื่อ 3.1 พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา มัทธิว 1:1, 17 1) จากอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โยเซฟ ... โมเสส ... โยชูวา ... 2) ถึง ดาวิด 3) ถึง การตกเป็นเชลย 4) ถึง การกลับจากเป็นเชลย 5) ถึง พระเยซูคริสต์ 3.2 พระเจ้า-พระเยซูทรงให้ทางรอด ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 1) พระเยซูทรงตาย และทรงเป็นขึ้นจากความตาย ยอห์น 10:18 2) เมื่อเราเชื่อในพระเยซู เราจึงมีชีวิตครบบริบูรณ์ มีความหวัง นิรันดร์ ยอห์น 10:10, 11:25-26, 11:40 3) You raise me up so I can have eternal life, You raise me up to live in abundant life. I am saved for you are my redeemer -King, You raise me up to more than I can be. 4. ชีวิตมีความหวังในพระเยซู ผู้ที่เชื่อในพระเยซู รอดจากความพินาศนิรันดร์ เพื่อติดตามรับใช้พระองค์นิรันดร 5. หนึ่งนำหนึ่ง หนึ่งตามหนึ่ง ถึงพระคริสต์

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016
:: 264 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเยซูคือผู้เลี้ยงที่ดี” ข้อพระธรรม : ยอห์น 10 : 7 - 18 1. หัวใจของผู้เลี้ยงที่ดี (ข้อ 7-10) 1.1 ให้ความรอด (ข้อ 9) 1.2 ให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (ข้อ 10) 2. คุณสมบัติของผู้เลี้ยงที่ดี (ข้อ 11-18) 2.1 ยอมสละชีวิตเพื่อแกะ = ความรัก (ข้อ 11) 2.2 รู้จักแกะ = ความสัมพันธ์ (ข้อ 14) 2.3 นำหน้าแกะ = ความผูกพันธ์ (ข้อ 4, 16)

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016
:: 303 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ความสำเร็จสูงสุดของเศคาริยาห์” ข้อพระธรรม : ลูกา 1 : 5 - 25, 57 - 66 1. เมื่อเศคาริยาห์ ขาดความไว้วางใจและไม่เชื่อฟัง ความสำเร็จก็กลายเป็นความล้มเหลว 2. เมื่อเศคาริยาห์ หันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้า เขาก็ได้ประสบความสำเร็จ และชีวิตเกิดผลอย่างแท้จริง 3. ปัจจุบันเรามุ่งสู่ความสำเร็จอย่างไร ตามค่านิยมของโลก หรืออย่างที่พระเจ้าเรียกเราออกมาให้ “แตกต่าง” คือให้เราเป็น “เกลือ” และ “แสงสว่าง” แห่งแผ่นดินโลก

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 201ุ6 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 201ุ6
:: 402 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “บทเพลงแห่งความคิดถึง” ข้อพระธรรม : สดุดี 27 1. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์มั่นใจในพระองค์ทุกสถานการณ์ (ข้อ 1-3) 2. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ ตลอดวันคืนแห่งชีวิต (ข้อ 4-6) 3. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ ในวันแห่งความยากลำบาก (ข้อ 7-12) 4. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ยังคงมีความมั่นใจในพระองค์ทุกสถานการณ์ (ข้อ 13-14)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 201ุ6 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 201ุ6
:: 458 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คำสอนสำคัญของการประกาศข่าวประเสริฐ” ข้อพระธรรม : ยอห์น 4 : 1 - 42 1. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสาะหาผู้ที่หลงหาย (ข้อ 1-6) 2. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสนทนาธรรมกับหญิงชาวสะมาเรีย (ข้อ 7-26) 3. อาหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 27, 31-34) 4. ต้องฉวยโอกาสของการประกาศข่าวประเสริฐ (ข้อ 35) 5. เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกัน (ข้อ 36-38) 6. หญิงชาวสะมาเรียเป็นพยานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 28-30, 39-42)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016
:: 331 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก” ข้อพระธรรม: ยอห์น 3: 1 - 21 1. การบังเกิดใหม่ 1.1ความสำคัญ 1.2 เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2. ความแตกต่างระหว่างชีวิตเก่าและชีวิตใหม่ 2.1 ธรรมชาติ 2.2 ทัศนะคติ 3. การเข้าใจความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ 3.1 ความรู้ทางศาสนาช่วยไม่ได้ 3.2 พระดำรัสของพระเยซูเป็นความจริง 4. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 4.1 พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด 4.2 ทุกคนที่เชื่อพระเยซูจะได้รับความรอด

Read More..
Page 8 of 17First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register