คำเทศนา    

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017
:: 288 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “จงดำเนินชีวิตในความรัก .. ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 5 : 1 - 2 1. คริสเตียนคือใคร .. “บุตร” “ที่รัก” ... (อฟ. 5:1-2) 2. คริสเตียนเป็น “บุตร” ได้เพราะอะไร เมื่อไร 2.1 พระเจ้าทรงรัก .. เราทั้งหลาย (อฟ. 5:1-2, 1 ยน. 4:7-10, 19) 2.2 มูลค่า .. พระองค์เอง “ประทานพระองค์เอง” (อฟ. 5:2) 2.3 เรารับเชื่อ รับความรักของพระองค์ (อฟ. 2:8-10, รม 8:14-17) 2.4 หนึ่งนำหนึ่ง ให้ร่วมรับพระพร .. เป็นบุตรของพระเจ้า ในครอบครัวของพระองค์ 2.5 หนึ่งตามหนึ่ง ให้กลับมาในครอบครัวของพระองค์ 3. คริสเตียนดำเนิน “ชีวิต” ให้ “สมกับ” เป็น “บุตรที่รัก” เหตุฉะนั้น อฟ. 4:1, 5:1 การดำเนินชีวิต ไม่ใช่บัญญัติ (law) แต่เป็นการ ตอบสนองความดีงามของพระเจ้า สำนึกในพระคุณ (Grace) ดำเนินชีวิต .. ให้สมกับ ... เอเฟซัส 4:1 ดำเนินชีวิตให้สมกับ... การทรงเรียก เอเฟซัส 5:1 ดำเนินชีวิตให้สมกับ ... เป็นบุตรที่รัก ... เอเฟซัส 5:8 ดำเนินชีวิตให้สมกับ ... ลูกของความสว่าง ... เอเฟซัส 5:15 ดำเนินชีวิต (ให้สมกับ) ... คนมีปัญญา ... 4. คริสเตียนรักได้อย่างไร 4.1 เลียนแบบพระคริสต์ (อฟ. 4:32, 5:1-2, 5:25) 4.2 ตัวอย่างการดำเนินชีวิตในความรัก (อฟ. 4.25-32, ยน. 13, อฟ. 5:22-33) 4.3 คริสเตียนรักจนกระทั่งวันแห่งพระเยซูคริสต์ เจ้าสาวที่บริสุทธิ์

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017
:: 245 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชีวิตปุโรหิตที่มอบถวายแด่พระเจ้า” ข้อพระธรรม : เลวีนิติ บทที่ 8 - 10 1. ปุโรหิต 1.1 ความหมาย 1.2 พัฒนาการ 2. พระประสงค์ของพระเจ้า 2.1 ประชากรทุกคนเป็นปุโรหิต 2.2 อาณาจักรปุโรหิต 3. ปุโรหิตของคนยิว 3.1 คุณสมบัติ 3.2 การสถาปนา 3.3 การดำเนินชีวิต 3.4 สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ 4. พระคริสต์มหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ 5. ผู้เชื่อทุกคนเป็นปุโรหิต 5.1 ชีวิตที่บริสุทธิ์ 5.2 ชีวิตที่สัตย์ซื่อ 5.3 ชีวิตที่เกิดผล สรุป : คริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิต ได้รับสิทธิพิเศษจากพระเจ้า แต่ก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017
:: 330 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คริสตจักร...เจ้าสาวที่บริสุทธิ์และบริบูรณ์” ข้อพระธรรม : ฟิลิปปี 1 : 3 - 11 1. เมื่อระลึกถึง ... เราร่วมงานกัน ... พระเจ้าทรงริเริ่ม (ฟป.1:3-6) 2. คริสตจักรที่บริสุทธิ์ ... บริบูรณ์ (ฟป.1:9-11) 2.1 การทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม (Justification) 2.2 การทรงชำระให้บริสุทธิ์ (Sanctification) 2.3 บริบูรณ์ด้วยความรัก 2.4 บริบูรณ์ด้วยความรู้และวิจารณญาณ 3. จนถึง ... วันแห่งพระคริสต์ (ฟป.1:10 , 1 ธส.5:23-24)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017
:: 342 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของฉันไหม?” ข้อพระธรรม : 2 พงศาวดาร 7 : 14 1. พระเจ้าตอบ ถ้าคุณถ่อมใจ 2. พระเจ้าตอบ ถ้าคุณสนใจ 3. พระเจ้าตอบ ถ้าคุณกลับใจ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2017
:: 279 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ขอบพระคุณพระเจ้า” ข้อพระธรรม : สดุดี 103 : 1 - 5 1. ให้เตือนสติตนเอง ไม่ให้ลืมพระคุณของพระเจ้า 2. ให้นับพระคุณทั้งสิ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้า 3. จะตอบแทนพระคุณอันไพศาลของพระเจ้าอย่างไร

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016
:: 288 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดทรงบังเกิด” ข้อพระธรรม : ลูกา 2 : 1 - 20 1. เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โลก 2. คำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมได้สำเร็จเป็นจริง 3. ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศข่าวดี 4. การตอบสนองของเหล่าผู้เลี้ยงแกะ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016
:: 271 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คริสตมาสนี้ อย่าว้าวุ่น” ข้อพระธรรม : มัทธิว 2 : 1 - 15 1. ที่ไหนมีพระเจ้า ที่นั่นจะไม่ขัดสน “มีแต่ความอุดมสมบูรณ์” (ข้อ 1) 2. ผู้ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเกิดในพระราชวัง หรือคฤหาส “พระเจ้าสามารถ สร้างผู้ยิ่งใหญ่จากที่ต่ำต้อย” 3. ผู้อยู่ใกล้ ไม่ใส่ใจข่าวดีของพระเจ้า แต่ “ผู้อยู่ไกล กลับใส่ใจ” 4. เฮโรดได้ยินข่าว ก็วุ่นวายใจ (ข้อ 3) โหราจารย์ “ก็ยินดียิ่งนัก” (ข้อ 10) 5. ทำไมโหราจารย์จึงรู้ข่าว 6. เฮโรดจึงว้าวุ่นใจ (ข้อ 3) 7. มีอะไรที่ทำให้เราว้าวุ่นใจ 8. เฮโรดปากกับใจไม่ตรงกัน (ข้อ 8) 9. คริสตมาสปีนี้ ท่านจะให้ของขวัญอะไรแก่พระเยซู 10. พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตของท่าน (ข้อ 11)</p>

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016
:: 271 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “วันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน” ข้อพระธรรม : ลูกา 19 : 1 - 10 1. บ้านของ ศักเคียส 2. บ้านของ พระเยซู 3. บ้านของ เรา

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016
:: 252 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน” ข้อพระธรรม : ลูกา 15 : 11 - 32 1. พ่อผู้เปี่ยมด้วยความรักที่รออยู่ 1.1 พ่อผู้ห่วงใย 1.2 พ่อผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา 2. บ้านมีการให้อภัยไม่สิ้นสุด 2.1 การให้อภัยเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ 2.2 การให้อภัยเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษ 3. การให้อภัยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ 4. บ้านมีสามัคคีธรรม 4.1 สามัคคีธรรมกับพ่อ 4.2 สามัคคีธรรมกับสมาชิกในครอบครัว

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016
:: 274 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ขอพระเจ้าโปรดยิ้ม” ข้อพระธรรม : สดุดี 80 1. เมื่อพระเจ้ายิ้ม 2. เมื่อพระเจ้าไม่ยิ้ม 3. ขอพระเจ้าโปรดยิ้ม

Read More..
Page 8 of 18First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last   


   2pm    
คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3 คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3แต่ละอาทิตย์  


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register