VDO    

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017
:: 170 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เกิดผลมากเพื่อพระคริสต์” ข้อพระธรรม : กิจการ 2 : 40 - 47 1. หยั่งรากลง รักษาพระวจนะของพระเจ้าให้มั่นคงอย่างสัตย์ซื่อ (ข้อ 42) 2. เจริญเติบโตขึ้น ฝึกฝนการดำเนินชีวิตที่ยำเกรงอย่างสุดใจ (ข้อ 42, 47) 3. สร้างเสริมภายใน สร้างเสริมการใช้ชีวิตในพระกายให้แข็งแกร่ง (ข้อ 42, 44 - 46 ) 4. ขยายออกสู่ภายนอก พร้อมใจกระทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ ข้อ 43, 47)

Read More..
เทศนาฟื้นฟูคืนวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูคืนวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017
:: 179 Views :: 0 Comments :: Article Rating
เทศนาฟื้นฟูบ่ายวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูบ่ายวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017
:: 194 Views :: 0 Comments :: Article Rating
เทศนาฟื้นฟูคืนวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูคืนวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017
:: 206 Views :: 0 Comments :: Article Rating
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017
:: 292 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เดโบราห์ และยาเอล สตรีผู้รักพระเจ้า” ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 4 - 5

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017
:: 213 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชีวิตแห่งการนมัสการ” ข้อพระธรรม : 1 พงศาวดาร 29 : 1 - 20 การนมัสการพระเจ้าคือชีวิตแห่งการถวาย 1. นิยามการถวาย - ถวายตัว ถวายคำสรรเสริญ และถวายทรัพย์ 2. เหตุของการถวาย - Worship มาจากคำว่า “worth-ship“ - ไตร่ตรอง (ความเป็นพระเจ้า) - ตอบสนอง : ถวายคำสรรเสริญ ถวายชีวิต ถวายทรัพย์ 3. ท่าทีของการถวาย - ถวายด้วยความชื่นชมยินดี เต็มใจ และจงรักภักดี เพราะเข้าใจข่าวประเสริฐ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017
:: 234 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “อยู่เพื่อรับใช้” ข้อพระธรรม : โรม 12 : 3 - 8 คริสตจักรจะเข้มแข็งจะต้องวางบนเสา 3 ต้น I. เสาต้นแรก สมาชิกทุกคนคือผู้รับใช้ (ข้อ 3) II. เสาต้นที่ 2 งานรับใช้ทุกอย่างสำคัญเหมือนกัน (ข้อ 4) III. เสาต้นที่ 3 การมีส่วนกันและกันในการรับใช้ (ข้อ 5-8) สรุป : เราต้องรักคริสตจักรเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017
:: 238 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “3 คุณลักษณะของผู้ติดตามพระเยซู” ข้อพระธรรม : กิจการ 18 1. ตามพระเจ้า ไม่ตามคน 2. สร้างคน ไม่สร้างงาน 3. ทุ่มเท ไม่เฉื่อยชา

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017
:: 248 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “จงดำเนินชีวิตในความรัก .. ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 5 : 1 - 2 1. คริสเตียนคือใคร .. “บุตร” “ที่รัก” ... (อฟ. 5:1-2) 2. คริสเตียนเป็น “บุตร” ได้เพราะอะไร เมื่อไร 2.1 พระเจ้าทรงรัก .. เราทั้งหลาย (อฟ. 5:1-2, 1 ยน. 4:7-10, 19) 2.2 มูลค่า .. พระองค์เอง “ประทานพระองค์เอง” (อฟ. 5:2) 2.3 เรารับเชื่อ รับความรักของพระองค์ (อฟ. 2:8-10, รม 8:14-17) 2.4 หนึ่งนำหนึ่ง ให้ร่วมรับพระพร .. เป็นบุตรของพระเจ้า ในครอบครัวของพระองค์ 2.5 หนึ่งตามหนึ่ง ให้กลับมาในครอบครัวของพระองค์ 3. คริสเตียนดำเนิน “ชีวิต” ให้ “สมกับ” เป็น “บุตรที่รัก” เหตุฉะนั้น อฟ. 4:1, 5:1 การดำเนินชีวิต ไม่ใช่บัญญัติ (law) แต่เป็นการ ตอบสนองความดีงามของพระเจ้า สำนึกในพระคุณ (Grace) ดำเนินชีวิต .. ให้สมกับ ... เอเฟซัส 4:1 ดำเนินชีวิตให้สมกับ... การทรงเรียก เอเฟซัส 5:1 ดำเนินชีวิตให้สมกับ ... เป็นบุตรที่รัก ... เอเฟซัส 5:8 ดำเนินชีวิตให้สมกับ ... ลูกของความสว่าง ... เอเฟซัส 5:15 ดำเนินชีวิต (ให้สมกับ) ... คนมีปัญญา ... 4. คริสเตียนรักได้อย่างไร 4.1 เลียนแบบพระคริสต์ (อฟ. 4:32, 5:1-2, 5:25) 4.2 ตัวอย่างการดำเนินชีวิตในความรัก (อฟ. 4.25-32, ยน. 13, อฟ. 5:22-33) 4.3 คริสเตียนรักจนกระทั่งวันแห่งพระเยซูคริสต์ เจ้าสาวที่บริสุทธิ์

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017
:: 204 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชีวิตปุโรหิตที่มอบถวายแด่พระเจ้า” ข้อพระธรรม : เลวีนิติ บทที่ 8 - 10 1. ปุโรหิต 1.1 ความหมาย 1.2 พัฒนาการ 2. พระประสงค์ของพระเจ้า 2.1 ประชากรทุกคนเป็นปุโรหิต 2.2 อาณาจักรปุโรหิต 3. ปุโรหิตของคนยิว 3.1 คุณสมบัติ 3.2 การสถาปนา 3.3 การดำเนินชีวิต 3.4 สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ 4. พระคริสต์มหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ 5. ผู้เชื่อทุกคนเป็นปุโรหิต 5.1 ชีวิตที่บริสุทธิ์ 5.2 ชีวิตที่สัตย์ซื่อ 5.3 ชีวิตที่เกิดผล สรุป : คริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิต ได้รับสิทธิพิเศษจากพระเจ้า แต่ก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

Read More..
Page 6 of 17First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register