VDO    

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017
:: 198 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คนชอบธรรมได้เรียกว่าชอบธรรมโดยความเชื่อ” ข้อพระธรรม : โรม 1 - 3 1. เปาโลเรียกชื่อตัวเอง 2. ผู้เชื่อทั้งมวล 3. พระเจ้าจะตอบสนองแน่ 4. มนุษย์ได้เรียกว่าชอบธรรมโดยความเชื่อ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017
:: 228 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระวจนะเสริมสร้างชีวิต” ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ 8 : 1 - 8 1. ประชากรของพระเจ้าต้องอ่านพระวจนะ 2. ประชากรของพระเจ้าต้องเข้าใจพระวจนะ 3. ประชากรของพระเจ้าต้องได้รับการสอนพระวจนะ 4. ประชากรของพระเจ้าต้องมีการตอบสนองต่อพระวจนะ 4.1 กลับใจ 4.2 ชื่นชมยินดี 4.3 กระทำตามพระวจนะ 4.4 นมัสการพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017
:: 186 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คุณลักษณะชีวิตของเอสรา” ข้อพระธรรม : เอสรา 9 : 4 , 14 1. เอสราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก 2.เอสราเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสส 3. เอสราเป็นผู้ที่มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย 4. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษาพระะรรมของพระเจ้า 5. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำตามพระธรรมของพระเจ้า 6. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการสั่งสอนพระธรรมของพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017
:: 116 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คุณลักษณะชีวิตของเอสรา” ข้อพระธรรม : เอสรา 9 : 4 , 14 1. เอสราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก 2.เอสราเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสส 3. เอสราเป็นผู้ที่มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย 4. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษาพระะรรมของพระเจ้า 5. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำตามพระธรรมของพระเจ้า 6. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการสั่งสอนพระธรรมของพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017
:: 208 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ตัวช่วยของผู้ช่วย” ข้อพระธรรม : เอสรา 7 : 1 - 10 คำถาม : อะไรเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จในภารกิจอันหนักหน่วงนี้? 1. พระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่ด้วยกับท่าน (เอสรา 7:9) - พระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นภาษาภาพพจน์เปรียบเทียบ - พระหัตถ์ของพระเจ้าช่วยเอสราในเรื่องต่างๆ มากมาย 2. ความตั้งใจของท่านในพระวจนะของพระเจ้า (เอสรา 7:10) - ตั้งใจศึกษาพระวจนะ - ตั้งใจกระทำตามพระวจนะ - ตั้งใจสอนพระวจนะ สรุป : การเชื่อพึ่งพระเจ้าและการเติบโตในความเข้าใจ และการทำตามพระคัมภีร์เป็นเคล็ดลับที่สำคัญยิ่ง ต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน และการรับใช้ของเรา

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017
:: 203 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “มหัศจรรย์แห่งชีวิตในพระคริสต์” ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 6 : 1 - 13 1. บรรยากาศแห่งการนมัสการพระเจ้า (อิสยาห์ 6 : 1 – 4) 2. บรรยากาศแห่งการอภัยบาปของพระเจ้า (อิสยาห์ 6 : 5 - 7) 3. บรรยากาศแห่งน้ำพระทัยพระเจ้า (อิสยาห์ 6 : 8 - 13)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017
:: 205 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : ลูกา 24 : 13 - 35 1. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมเดินทางและสนทนากับสาวก (ข้อ 13-24) 2. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้สาวก (ข้อ 25-27) 3. สาวกจำองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ขณะทรงหักขนมปัง (ข้อ 28-32) 4. กลับกรุง(เยรูซาเล็ม)ทันทีเพื่อเป็นพยานให้องค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 33-35)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017
:: 205 Views :: 0 Comments :: Article Rating

แปลโดย: คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : “หนึ่งนำหนึ่ง นำใคร นำอย่างไร นำ 3 มิติ” ข้อพระธรรม : ยอห์น 1 : 14 - 18 1. พระบิดาเจ้าทรงนำพระคริสต์ มาถึงชีวิตของเรา 2. เราจะนำใคร นำอย่างไร แบบอย่าง หนึ่งนำหนึ่ง นำ 3 มิติ 2.1 มิติที่ 1 ญาติพี่น้อง อันดรูว์ นำ พี่ชาย : ซีโมนเปโตร “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” (ยน.1:41) 2.2 มิติที่ 2 เพื่อนฟีลิป นำ เพื่อน: นาธานาเอล “มาดูเถิด” (ยน.1:45-46) 2.3 มิติที่ 3 คนรู้จัก หญิงชาวสะมาเรีย นำชาวสะมาเรียในหมู่บ้าน “ท่านผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริง” (ยน.4:39-42) 3. สรุป : “หนึ่งนำหนึ่ง ถึงพระคริสต์ ชีวิตนิรันดร์ อย่าหวั่นไหว ให้นำมา หาความหมาย ทั้งญาติมิตรเพื่อนสนิทจิตใจกาย ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงแห่งพระพร”

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017
:: 167 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเยซูคริสต์” ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 53 : 1 - 12 1. เสด็จมายังโลกรับความอัปยศ (อิสยาห์ 53 : 1 - 6) 2. สิ้นพระชนม์ถูกฝังไว้ (อิสยาห์ 53 : 7 - 9) 3. เป็นขึ้นจากตายรับสง่าราศี (อิสยาห์ 53 : 10 - 12)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017
:: 250 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : ฟีเลโมน ข้อ 4 - 18 1. จากทาส - นาย สู่ความเป็นพี่น้อง 2. ขอร้อง แทนที่จะสั่ง 3. ให้อภัย แทนการถือโทษ

Read More..
Page 5 of 17First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register