VDO    

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017
:: 162 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คริสตจักรและสาวกยอมถวายผลที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า” ข้อพระธรรม : กิจการ 13 : 1 - 3 คริสตจักรอันทิโอก แคว้นซีเรีย 1. ผู้นำคือผู้พยากรณ์และอาจารย์ 2. ถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านนมัสการ และอดอาหารอธิษฐาน 3. รับการท้าทายให้ส่งคนที่ดีที่สุดออกไป 4. เป็นต้นแบบของการส่งมิชชันนารี แก่คนต่างชาติ บทเรียน ที่คริสตจักรนำไปใช้ 1. คริสตจักรประกอบด้วย ผู้นำและสาวก ที่หลากหลายแตกต่าง แต่มีนิมิตหมายเดียวกัน ย่อมขับเคลื่อนได้ง่าย 2. คริสตจักร ดำรงอยู่เพื่อตอบสนองพระมหาบัญญัติ (มธ.22:37-39) รักพระเจ้า รักเพื่อนบ้านทำตามพระมหาบัญชา (มธ.28:19-20) ประกาศ สร้างสาวก ส่งออกไป 3. ไมตรีจิต เป็น คริสตจักรแห่งมิชชั่น 38 ปี ตั้งแต่ 1979 4. เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและกระทำตามเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสสั่ง “Separate me” 5. ยอมส่งคนที่ดีที่สุดออกไป เพื่อขยายแผ่นดินพระเจ้า บทเรียนสำหรับสมาชิกที่เป็นสาวก 1. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ท่ามกลางความหลากหลาย 2. แสวงหาพระเจ้า เชื่อฟังเสียงพระวิญญาณ 3. ยอมมอบถวายผลที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017
:: 73 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชุมชนของพระเยซูคริสต์” ข้อพระธรรม : กิจการ 2 : 36 - 47 1. ชุมชนของคนกลับใจ - ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ (กิจการ 2:36-40) 2. ชุมชนของผู้อุทิศตนเป็นสาวก - ด้วยการศึกษาพระวจนะ และ การอธิษฐาน (กิจการ 2:41-42) 3. ชุมชนของพระเจ้า - ที่แสดงออกด้วยการรักกันและกัน (กิจการ 2:43-47)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017
:: 71 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ลักษณะชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จ” ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ 6 : 1 - 16 คำนำ : ความยิ่งใหญ่ของชีวิต มิได้วัดจากการไต่เต้าสู่ความสำเร็จที่ง่ายดาย แต่วัดกันที่ลักษณะชีวิตภายในที่กล้าหาญในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนชีวิตของเราประสบความสำเร็จจากพระธรรมเนหะมีย์บทนี้ เราได้เห็นลักษณะชีวิตคริสเตียนของเนหะมีย์ ที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ท่านประสบความสำเร็จได้ เพราะท่านมีลักษณะชีวิต อย่างน้อย 2 ประการ 1. มีใจหนักแน่นมั่นคงจนถึงที่สุด (1-14) ก. แม้จะถูกลวง เพื่อทำร้ายร่างกาย (1-4) ข. แม้จะถูกใส่ร้าย เพื่อทำให้เสียชื่อเสียงและเกิดความกลัว (5-14) 2. มีความเชื่อมั่นในการทรงช่วยของพระเจ้า (15-16) ก. พระเจ้าทรงประทานความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ (15) ข. พระเจ้าทรงให้ผู้ขัดขวางล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง (16) สรุป : พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้เราประสบความสำเร็จ ทั้งในงานฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม เราจึงต้องมีใจหนักแน่นมั่นคงและเชื่อมั่นในการทรงช่วยของพระเจ้าเสมอ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2017
:: 190 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อเทศนา: "การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสาวก" ข้อพระธรรม: เนหะมีย์ 2:11-20 การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ต้องกระทำ 3 สิ่ง 1. เห็นคุณค่าของการเป็นสาวก - มีเวลากับพระเจ้า - มีนิมิตจากพระเจ้า 2. ยอมถูกสร้าง - ยอมฟัง - ยอมรับ 3. ร่วมสร้างครอบครัวพระคริสต์ - รับการมอบหมาย - รับใช้ด้วยการอุทิศตัว

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017 ภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017 ภาคบ่าย
:: 531 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เทศนาโดย: ศจ.ดร.โจชัว ติง แปลโดย: อ.ณัฐชนน ส่งพรประเสริฐ หัวข้อเทศนา: การเสริมสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพสำหรับแผ่นดินของพระเจ้า

Read More..
เพลงพิเศษคณะสตรีและคณะบุรุษ: พระเยูเป็นสว่างแท้แห่งโลกา เพลงพิเศษคณะสตรีและคณะบุรุษ: พระเยูเป็นสว่างแท้แห่งโลกา
:: 77 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เพลงพิเศษคณะสตรีและคณะบุรุษ คริสตจักไมตรีจิต งานฉลองครบรอบ 180 ปี วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม ค.ศ.2017

Read More..
เพลงพิเศษคณะนักร้องหญิงและคณะนักร้องชาย: สรรเสริญพระบิดา เพลงพิเศษคณะนักร้องหญิงและคณะนักร้องชาย: สรรเสริญพระบิดา
:: 64 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เพลงพิเศษคณะนักร้องหญิงและคณะนักร้องชาย คริสตจักไมตรีจิต งานฉลองครบรอบ 180 ปี วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม ค.ศ.2017

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017
:: 621 Views :: 0 Comments :: Article Rating
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017
:: 383 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “หนึ่งใจเดียวกัน โดย ท่าทีของพระคริสต์” ข้อพระธรรม : โรม 14 : 1 - 15 : 7 1) ไม่ดูหมิ่น หรือตัดสิน แต่ยอมรับ และต้อนรับ (โรม 14:1-13) - พระบุตรไม่ได้มาเพื่อพิพากษา แต่มาเพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระองค์ (ยอห์น 3:17) - อย่าพิพากษา เพื่อพระเจ้าจะไม่พิพากษาท่านทั้งหลาย (มัทธิว 7:1-6, 12) 2) และอุทิศตัวของท่าน (โรม 14:13-23) - ไม่วางสิ่งซึ่งทำให้พี่น้อง “สะดุด” (1 โครินธ์ 8:7-13) - ถวายตัวของท่านเพื่อพระกายของพระคริสต์ (โรม 12) 3) เพื่อพี่น้องของท่าน (โรม 15:1-7) สรุป : “จงต้อนรับกันและกัน เช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่าน” (รม.15:7) 1) ให้ความเชื่อของท่านเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้า (รม.14:22) 2) มุ่งทำในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุข และความเจริญแก่กันและกัน (รม.14:19) 3) คนที่ความเชื่อเข้มแข็งควรจะ “อดทน” ต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอ ไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตัวเอง (รม15:1)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุยายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุยายน 2017
:: 161 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คุณไม่ได้นับถือศาสนา” ข้อพระธรรม : โรม 5 : 15 - 21 - ศาสนาต่างๆ เป็นเหมือนครูผู้ให้ความรู้ - ศาสนาต่างๆ เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตดูสะอาด - ศาสนาต่างๆ ที่มนุษย์นับถืออยู่นั้น บอกพวกเขาเป็นนัยๆ ว่า พวกเขาไม่สามารถไปถึงสวรรค์ ด้วยกำลังของพวกเขาเอง ** ถ้าต้องการให้พระเยซูชำระโทษบาปและอภัยโทษบาป เราต้องทำอย่างไร? พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระธรรม 1 ยอห์น 1 : 9 แม้เราไม่ได้รอด “เพราะ” ทำความดี แต่เรารอด “เพื่อ” ทำความดี

Read More..
Page 4 of 17First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register