คำเทศนา    

นมัสการวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018 นมัสการวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018
:: 103 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อคำเทศนา: “เติบโต”  ข้อพระธรรม: อิสยาห์ 43:19

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017
:: 147 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: "สรรเสริญพระเจ้าด้วยสุดใจ" ข้อพระธรรม : สดุดี 103 1.สรรเสริญพระเจ้าถึงพระคุณที่ได้ประทานแก่เรา (ข้อ 1-5) 2.สรรเสริญพระเจ้าถึงพระลักษณะที่สำแดงแก่เรา (ข้อ 6-18) 3.สรรเสริญพระเจัาผู้ทรงสมควร (ข้อ 19-22)

Read More..
วันคริสตมาส 25 ธันวาคม 2017 วันคริสตมาส 25 ธันวาคม 2017
:: 216 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เรื่องอัศจรรย์คริสตมาศ ต้องคาดด้วยความเชื่อมั่นก็จะยืนอยู่ได้” ข้อพระธรรม : อิสยาห์ บทที่ 7 ข้อ 1 - 17

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017
:: 116 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ของขวัญตามพระสัญญา” ข้อพระธรรม : มัทธิว บทที่ 1 - 2 1. พระเจ้าผู้ไม่เคยผิดคำสัญญา (มัทธิว 1 : 1-17) - ลักษณะของคนที่พระเจ้ารัก - พระลักษณะของพระเจ้า 2. พระเจ้าเปิดโอกาสให้เราตอบสนอง (มัทธิว 2 : 1-23) - การตอบสนองของกลุ่มนักปราชญ์ - การตอบสนองของกษัตริย์เฮโรด หรือเฮโรดมหาราช

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017
:: 103 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: เติบโตมั่นคงทางความทุกข์ยาก ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 5 : 1 - 11 1. ผู้นำและผู้ตาม 1.1 ผู้นำต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ดี 1.2 ผู้ตามต้องเชื่อฟังผู้นำ 1.3 ทุกคนต้องถ่อมใจ 2. เติบโตมั่นคงทางความทุกข์ยาก 2.1 ทำให้สามารถต่อต้านอำนาจชั่วร้าย 2.2 ทำให้เชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้า 2.3 ทำให้สามารถยืนหยัดในพระคุณ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017
:: 113 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : เป็นพยานของพระเยซู ข้อพระธรรม : ยอห์น 1 : 35 - 51 1. วิธีของนิโคเดมัส 2. วิธีของหญิงสะมาเรีย 3. เราจะสนทนาธรรมกับผู้อื่นอย่างไร 3.1 กับคนไหว้รูปเคารพ 3.2 กับคนไหว้บรรพบุรุษ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017
:: 113 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : ศักดิ์ศรีของวิหารของพระเจ้า ข้อพระธรรม : ฮักกัย 2 : 1 - 23 1. ศักดิ์ศรีของพระวิหาร สำแดงจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (ข้อ 1-9) 2. ศักดิ์ศรีของพระวิหาร สำแดงออกจากทุกคนที่ทำหน้าที่ของตน (ข้อ 10-19) 3. ศักดิ์ศรีของพระวิหาร อยู่ที่การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า (ข้อ 20-23)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017
:: 130 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: หนุนใจสร้างพระวิหารของพระเจ้า ข้อพระธรรม : ฮักกัย 1 : 1 - 15 เบื้องหลัง : 1. พระเจ้าทรงเตือน (ข้อ 1 - 2) 2. พระเจ้าทรงสอบถาม (ข้อ 3 - 4) 3. พระเจ้าไม่ประทานพร (ข้อ 5 - 6) 4. สมควรสำรวจ (ข้อ 7 - 8) 5. ไม่มีเก็บเกี่ยว (ข้อ 9 - 11) 6. ฟัง ตาม สร้าง พระวิหาร (ข้อ 12 - 15)

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017
:: 141 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “รับ” และ “ใช้” สิทธิอำนาจ ข้อพระธรรม : โคโลสี 4 : 2 - 6 บทนำ : ความสมดุลของคริสเตียน “to be with Him, and to be sent out” (มก. 3:14-15) 1. อธิษฐาน : “อุทิศ” และ “เฝ้าระวัง”, จากฮันนาห์, เฮเซคียาห์, ถึงสวนเกทเสมนี (ข้อ 2-3) 2. กล่าวพระวจนะ (ความล้ำลึกของพระคริสต์) (ข้อ 4-6) 2.1) ความมุ่งมั่น และ ทุ่มเท 2.2) “หา” โอกาส “ใช้” สติปัญญา “เลือก” ถ้อยคำ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017
:: 126 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “มิชชันนารีสุดปลายแผ่นดินโลก” ข้อพระธรรม : กิจการฯ 1 : 1 - 8 1. หมอลูกาแบบอย่างมิชชันนารีสุดปลายแผ่นดินโลก กจ.1:1 ก. ผู้ส่ง/ผู้สนับสนุน กจ.13:1-3, 16:10 ฟป.4:14-19 ข. ผู้ไปเป็นมิชชันนารี กจ.20:6, 21:1, 27:1 คส.4:14 2ทธ.4:11 ค. ผู้รณรงค์ ลก.1-24 กจ.1-28 2. คำสอนของหมอลูกาโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก. อธิษฐานรับฤทธิ์เดชทำพันธกิจโลก กจ.1:4 ข. ไม่เห็นแก่ตัว/Passion กจ.1:6 ลก.9:24, 14:27, 18:32 ค. เลิกความคิดที่ว่า ไม่สำคัญ/ไม่ถึงเวลา/ไม่พร้อม กจ.1:8

Read More..
Page 3 of 18First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


   2pm    
คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3 คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3แต่ละอาทิตย์  


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register