VDO    

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017
:: 322 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ตื่น! ไปทำงานได้แล้ว!” ข้อพระธรรม : มัทธิว 25 : 31 - 46 1. เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาจะแบ่งประชาชาติเป็นขวาและซ้าย (ข้อ31-33) 2. เมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้เรากิน (ข้อ 34-40) 3. เมื่อเราหิว ท่านก็ไม่ได้ให้เรากิน (ข้อ41-46) ก. รักพระเจ้า “ต่อหน้า” หรือ “ด้วยใจ” ข. รักพี่น้อง “รักไม่ได้” หรือ “เชื่อฟัง” ค. ทำงานของพระเจ้า “จงออกไป” พระเจ้าทรงอยู่กับเราแน่นอน

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017
:: 53 Views :: 0 Comments :: Article Rating

 ขออภัยเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017
:: 130 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “คุณลักษณะชีวิตคริสเตียนเรื่องการอธิษฐาน” ข้อพระธรรม: 2 พงศ์กษัตริย์ 20 : 1 - 7 คำนำ : ศัตรูใหญ่ของชีวิตคริสเตียน คือ “อ้างว่าตัวเองยุ่งมากจนไม่มีเวลาหายใจ” ผู้รับใช้บางคนบอกว่า ไม่มีเวลาอธิษฐานเพราะชีวิตการรับใช้ ยุ่งวุ่นวาย ... ชีวิตของเราวุ่นวายมากจนขนาดไหน เราต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะขีวิตคริสเตียนเรื่องการอธิษฐานให้ดี กษัตริย์เฮเซคียาห์ สำแดงชีวิต แห่งการอธิษฐาน 3 ประการดังนี้ : 1. อย่าท้อใจ ... แม้ชีวิตของเราอยู่ในสถานการณ์ที่หมดหนทาง (ข้อ1) อิสยาห์เปิดเผยพระวจนะของพระองค์ให้กับกษัตริย์เฮเซคียาห์ว่า “ท่านจะตายและไม่ฟื้น” (ข้อ2-5) 2. อธิษฐานด้วยความต้ังใจและเทหมดใจต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ท่าทีสำคัญในการอธิษฐาน 3. แก่นแท้ของการอธิษฐาน คือชีวิตที่ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า (ข้อ2) การอธิษฐานนั้นไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาอ้อนวอนด้วยคำอธิษฐานเท่านั้น แต่เป็นช่วงเวลาท่ีสำแดงชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง สรุป: ชีวิตแห่งกํารอธิษฐานของพี่น้องคริสเตียน ต้องขยันหมั่นเพียร ด้วยสุดหัวใจ และต้องเข้าใจท่าทีในการอธิษฐานอย่างถูกต้อง และอย่าลืมว่า อธิษฐานไม่ใช่สูตรแต่เป็นชีวิตที่สำแดงออกมาอย่างต่อเนื่อง

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017
:: 95 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “การพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เข้มแข็ง เติบโต” ข้อพระธรรม : สดุดี 51 1. ยอมจำนน​ สำนึกผิด​ และสารภาพบาปต่อพระเจ้า 2. ทูลขอการอภัยโทษบาป 3. ทูลขอการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
:: 92 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “การรับภาระของกันและกัน” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 6 : 1 - 10 1. การช่วยผู้ละเมิด 1.1 ช่วยด้วยความสุภาพ 1.2 ช่วยให้กลับตั้งตัวใหม่ได้ 2. การช่วยรับภาระของกันและกัน 2.1 สาเหตุที่ต้องรับภาระของกันและกัน 2.2 ทำให้บัญญัติของพระคริสต์สำเร็จ 3. ทุกคนต้องรับภาระของตัวเอง 3.1 หน้าที่ภาระที่แต่ละคนได้รับแตกต่างกัน 3.2 ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า 4. ความรับผิดชอบส่วนตัว และต่อผู้อื่น 4.1 การแบ่งสิ่งที่ดีต่อผู้อื่น 4.2 ผลที่จะได้รับจากการกระทำ 4.3 จงทำดีต่อคนทั้งปวง

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017
:: 146 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เนื้อหนังและผลแห่งพระวิญญาณ” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 5 : 13 - 26 1. พระเจ้าประทานเสรีภาพให้กับเราตั้งแต่ “การทรงสร้าง” พร้อมทั้งขอบเขตของเสรีภาพนี้ 2. การดำเนินชีวิตและใช้เสรีภาพอย่างมีความรับผิดชอบ และใช้เสรีภาพด้วยความรัก 3. อย่าใช้เสรีภาพที่มีเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่จะทำตามเนื้อหนัง 4. พระวิญญาณเป็นผู้ที่จะช่วยเราดำเนินชีวิต ให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017
:: 146 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “เสรีภาพที่แท้จริง” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 5 : 1 - 15 1. ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูเท่านั้น (ข้อ 1-6) พระเยซูคริสต์ กับ ธรรมบัญญัติ 2. ไม่เทียมแอกกับความบาปอีก (ข้อ 7-12) ชีวิตเก่า กับ ชีวิตใหม่ 3. รับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก (ข้อ 13-15) เสริมสร้างซึ่งกันและกัน กับ ทำร้าย ทำลาย กันและกัน

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017
:: 198 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอน” ข้อพระธรรม : มัทธิว 6 : 5 - 13

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017
:: 140 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “แบบอย่างของการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า” ข้อพระธรรม : กิจการฯ 20 : 17 - 38 1. ท่าทีในการรับใช้ (17-27) ก. อ่อนน้อมถ่อมใจในทุกเรื่อง ข. ทนทุกข์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ค. สอนด้วยความรัก ง. สัตย์ซื่อจนวันตาย 2. คำเตือนที่เคร่งครัด (28-32) ก. ระวังตนเอง ข. เลี้ยงดูคริสตจักร ค. ระแวดระวังคำสอนผิด ง. มอบไว้ด้วยความเชื่อวางใจ 3. อุปนิสัยที่ดีงาม (33-38) ก. ซื่อสัตย์ใสสะอาด ข. บากบั่นทำงาน ค. ช่วยเหลือคนที่มีกำลังน้อย ง. ชอบให้ด้วยใจยินดี

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017
:: 191 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “หัวใจรักพระวจนะ” ข้อพระธรรม : กิจการฯ 17 : 1 - 15 1. เปิดใจ 2. เต็มใจ 3. รู้ใจ 4. เชื่อใจ

Read More..
Page 3 of 17First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register