คำเทศนา    

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2014 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2014
:: 515 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เทศนาโดย ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
หัวข้อ : "การอธิษฐานที่เกิดผลและเป็นพร"
ข้อพระธรรม : ลูกา 11 : 1 - 13
   1. ต้องมีจิตใจที่หิวกระหาย (1)
   2. ต้องเข้าใจแนวทางการอธิษฐาน (2-4)
   3. มีจิตใจที่วิงวอน (มุ่งมั่น) ต่อพระเจ้า (5-8)
   4. เข้าใจพระสัญญาในการอธิษฐาน (9-13)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2014 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2014
:: 507 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เทศนาโดย  ศจ.บรรพต  เมฆสถาพรกุล

หัวข้อ :  “สาวกมอบถวายชีวิตสนิทกับพระเจ้า”

ข้อพระธรรม :  ยอห์น 15 : 1 - 17

1. เราต้องรู้จัก “แหล่งกำเนิด” ที่ทำให้เราเกิดผล (15:1)

2. เราต้อง “เข้าหรือติดสนิทอยู่กับ” พระเยซูคริสต์ทุกวัน (15:4)

3. เราต้อง “สะสมพระคำและให้พระคำเป็นชีวิตของเรา” (15:7)

4. เราต้องพร้อมสำหรับการ “ลิด” (15:2)

5. เราต้องเข้าใจ “จุดประสงค์ของการเกิดผล” (15:8)

6. เราต้องตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ทรงเลือกเรา ไม่ใช่เราเลือกพระองค์ (15:16)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014
:: 487 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เทศนาโดย  ศจ.ภาณุ  ฑปภูผา

หัวข้อ :  “อาราวนาหบุรุษผูมีชีวิตอุทิศมอบถวาย”

ข้อพระธรรม :  2 ซามูเอล 24 : 18 - 25

  คำถาม : ทําไม อาราวนาห ถึงยอมมอบถวายลานนวดขาวกับกษัตริยดาวิด

1. อาราวนาห เปนผูที่ยําเกรงพระเจาพระยาเวย 

2. อาราวนาห เห็นถึงชีวิตของดาวิดที่แสดงออกในความยําเกรงพระเจา

  บทสรุป : อาราวนาหเปนบุรุษผูมีชีวิตอุทิศมอบถวาย ไมเพียงเปนเพราะวาเขาเปนผูที่

  ยําเกรงพระเจาพระยาเวย แตขณะเดียวกันเขามีผูนําอยางดาวิดที่เปนแบบอยาง

  ในการยําเกรงพระเจ้าดวย

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014
:: 496 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เทศนาโดย      ศจ.ประวิทย์  ศรีวิไลฤทธิ์

หัวข้อ :  “สำนึกแห่งการเป็นสาวก”

ข้อพระธรรม :  มัทธิว 25 : 14 - 46

1. สำนึกแห่งความรับผิดชอบ

2. สำนึกแห่งความเมตตา

3. สำนึกแห่งการรายงานตัว

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014 (Easter) คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014 (Easter)
:: 535 Views :: 0 Comments :: Article Rating

 เทศนาโดย ศจ.อภิชาติ  พูลศักดิ์วรสาร

 หัวข้อ :  “พระเยซูทรง”

ข้อพระธรรม :  ฮีบรู 13 : 1 - 19

1.อีสเตอร์ .. พระเยซูทรงไถ่“เรา” จาก “ความมืดของชีวิต” สู่“ความสว่างแห่งชีวิต” ด้วย “ชีวิตของพระองค์”

2. ผู้เขียนฮีบรูยกตัวอย่าง “ความสว่างแห่งชีวิตใหม่” เพื่อสาวกของพระองค์ จะมีทัศนคติและดำเนินชีวิต “ใหม่”

3. แบบอย่างและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง “ผู้นำที่ดี” … “พระเยซูคริสต์”  (13:7-8, 17-19) 

4. พระเยซูคริสต์ทรง “เดินและตรัส..เหมือนเดิม” (13.8) เรา-สาวกของพระองค์ จึงเชื่อวางใจเลียนแบบพระองค์

Read More..
เทศนาเช้า (Morning easter) 20 เมษายน 2014 เทศนาเช้า (Morning easter) 20 เมษายน 2014
:: 516 Views :: 0 Comments :: Article Rating

คำเทศนา เช้าตรู่ (Morning easter)

เทศนาโดย อ.พิมพ์ผกา  วารีศรี

Read More..
คำเทศนาศุกร์ประเสริฐ (good friday) 18 เมษายน 2014 คำเทศนาศุกร์ประเสริฐ (good friday) 18 เมษายน 2014
:: 643 Views :: 0 Comments :: Article Rating

คืนศุกร์ประเสริฐ (good friday) 

เทศนาโดย ศจ.บรรพต เมฆสถาพรกุล

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014
:: 486 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เทศนาโดย ศจ.นุชนาท งามสม

หัวข้อ : “การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซู”
ข้อพระธรรม : มัทธิว 21: 1 - 11
 

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2014 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2014
:: 462 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เทศนาโดย ศจ.บรรพต  เมฆสถาพรกุล

หัวข้อ :  “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Jesus Christ is Savior and Lord)

ข้อพระธรรม :  กิจการ 5 : 30 - 32

Read More..
คำเทศนาวันที่ 17 มีนาคม 2013 คำเทศนาวันที่ 17 มีนาคม 2013
:: 903 Views :: 0 Comments :: Article Rating
Page 17 of 18First   Previous   9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  Next   Last   


   2pm    
คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3 คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3แต่ละอาทิตย์  


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register