คำเทศนา    

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 201ุ6 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 201ุ6
:: 502 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คำสอนสำคัญของการประกาศข่าวประเสริฐ” ข้อพระธรรม : ยอห์น 4 : 1 - 42 1. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสาะหาผู้ที่หลงหาย (ข้อ 1-6) 2. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสนทนาธรรมกับหญิงชาวสะมาเรีย (ข้อ 7-26) 3. อาหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 27, 31-34) 4. ต้องฉวยโอกาสของการประกาศข่าวประเสริฐ (ข้อ 35) 5. เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกัน (ข้อ 36-38) 6. หญิงชาวสะมาเรียเป็นพยานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 28-30, 39-42)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016
:: 369 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก” ข้อพระธรรม: ยอห์น 3: 1 - 21 1. การบังเกิดใหม่ 1.1ความสำคัญ 1.2 เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2. ความแตกต่างระหว่างชีวิตเก่าและชีวิตใหม่ 2.1 ธรรมชาติ 2.2 ทัศนะคติ 3. การเข้าใจความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ 3.1 ความรู้ทางศาสนาช่วยไม่ได้ 3.2 พระดำรัสของพระเยซูเป็นความจริง 4. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 4.1 พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด 4.2 ทุกคนที่เชื่อพระเยซูจะได้รับความรอด

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016
:: 394 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “องค์พระเยซูเป็นชีวิต” ข้อพระธรรม : ยอห์น 2 : 1 - 12 1. พระองค์ได้รับเชิญไปในงานสมรส (ข้อ 1-5) 2. พระองค์เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น (ข้อ 6-10) 3. พระองค์ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ (ข้อ 11-12)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016
:: 388 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “การเกิดผล” ข้อพระธรรม : สดุดี 92 : 12 - 15 1. ชีวิตของคนชอบธรรมเปรียบเสมือนอะไร (ข้อ 12) 2. คนชอบธรรมเกิดผลได้อย่างไร (ข้อ 13-14) 3. คนชอบธรรมต้องเกิดผลเพราะเหตุใด (ข้อ 15)

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016
:: 442 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เก่งจริง” ข้อพระธรรม : สุภาษิต 3:3, 5, 21 คำนำ: การที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนและเป็นลูกของพระเจ้า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีความสามารถและประสิทธิภาพเหนือผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ เพราะการดำเนินชีวิต ในโลกไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคริสเตียนที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ดำเนินอยู่บนหลักธรรมแห่ง พระวจนะของพระเจ้า รักษากฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าไปพร้อมๆ กัน เราจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติและความเก่งที่เรียกว่า “เก่งจริง” 1. ต้องมีความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ (สุภาษิต 3:3) 2. ต้องวางใจในพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ (สุภาษิต 3:5) 3. ต้องรักษาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด (สุภาษิต 3:21) สรุป: สุภาษิต 3:35 ในที่สุดคนที่เก่งจริง จะได้รับความพอใจและชื่อเสียงดี ในสายพระเนตรของพระเจ้า และในสายตาของมนุษย์ เขาจะได้รับพรที่ล้ำค่า ได้รับเกียรติ และพระคุณจากพระเจ้าอย่างมากมาย

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2016
:: 381 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “จากเยรูซาเล็ม สู่ปลายแผ่นดินโลก"

ข้อพระธรรม : กิจการ 1 : 6 - 11

1. คำนำ

1.1 นิมิตคริสตจักรไมตรีจิต “ครอบครัวพระคริสต์ เสริมสร้างชีวิต อุทิศรับใช้ ขยายแผ่นดินพระเจ้า”

1.2 เป้าหมายคริสตจักร ปี 2016 “เฝ้าชิดสนิท ชีวิตเกิดผล หนึ่งนำหนึ่ง

หนึ่งตามหนึ่ง ถึงพระคริสต์”

2. พันธกิจและนิมิตของพันธกิจสถานประกาศ 

2.1 พันธกิจ (MISSION) “จัดตั้งสถานประกาศไมตรีจิตและส่งเสริมให้เป็นคริสตจักร

เลี้ยงตัวเองได้ตามความเชื่อแบ๊บติสต์”

2.2 นิมิต(VISION) “ก่อตั้งคริสตจักรในรัศมี 200 กม. ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล”

3. หัวใจของการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร

3.1 คริสตจักรเป็นอาณาจักรของพระคริสต์ฝ่ายวิญญาณไม่ใช่อาณาจักรฝ่ายโลก (กจ.1:6)

3.2 คริสตจักรเป็นอาณาจักรของพระคริสต์ โดยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ.1:8)

3.3 คริสตจักรของพระคริสต์เริ่มตั้งแต่เยรูซาเล็ม ยูเดีย สะมาเรีย สุดปลายแผ่นดินโลก

4. การบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร เป็นการตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระคริสต์

4.1 พระสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าต่ออับราฮัม “อวยพร รับพร เป็นพร” (ปฐก.12:1-3)

4.2 “จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของรา” (มธ.28:19)

4.3 พระประสงค์ของพระเจ้า คือ เพื่อคนทั้งโลกจากชนทุกชาติ จะถวายพระสิริ นมัสการด้วยความรักและเชื่อฟังพระเจ้า”

4.4 ประกาศพระคริสต์ จนกว่าพระคริสต์เสด็จกลับมา (CCOWE)

5. การประยุกต์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณจะมีส่วนในการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรได้อย่างไร

5.1 อธิษฐานเผื่อ ถวายทรัพย์สนับสนุน

5.2 ประกาศพระคริสต์ ในชีวิตประจำวัน

5.3 เป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งชีวิตใหม่

5.4 นำคนมาถึงความรอดในพระคริสต์

5.5 มีนิมิตเป้าหมายถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

6. สรุป “ไม่ว่าคุณ/คริสตจักรจะใหญ่เล็กเพียงใด 

ขอให้คุณมีนิมิต ขอให้แผ่นดินพระเจ้า ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก”

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2016
:: 461 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “การนมัสการ จะต้องมีจุดศูนย์กลางที่พระเจ้า” ข้อพระธรรม : ปฐมกาล 22 : 1 - 19 การนมัสการพระเจ้า คริสเตียนทุกคนรู้ว่าคืออะไร แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเข้าใจความหมาย(ที่ถูกต้อง) ว่าอย่างไร หรืออาจพูดว่า ทุกคนมีความเข้าใจที่แตกต่างกันไป 1. การสำแดงของพระเจ้า (ข้อ 1-2) ในการนมัสการพระเจ้า เราต้องการฟังว่าพระเจ้าจะสำแดงอะไรกับเรา หรือตรัสสอนอะไรเรา (Revelation) 2. การเตรียมตัว (ข้อ 3) การนมัสการที่บางคนบอกว่า “ไม่ได้รับอะไร” ที่จริงอาจเกิดจากที่เรา ไม่ได้เตรียมตัวพร้อมในการเข้านมัสการ 3. กำจัดสิ่งที่ดึงดูดความสนใจออกไป (ข้อ 5) เราอาจมีเรื่องคอยมารบกวนสมาธิเราในการนมัสการ เราก็ต้องพยายามพักเรื่องไว้ก่อน 4. การอุทิศถวาย (ข้อ 6) ตั้งแต่ปฐมกาลมา จะเห็นว่าการนมัสการไม่ขาดการอุทิศถวาย ความสำคัญของการถวาย บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญของความหมายในการนมัสการของเรา การนมัสการมีจุดศูนย์รวม จุดศูนย์กลาง focus อยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่ตัวเรา หรือคนอื่น การนมัสการคือมายืนยันการถวายตัวของเราในเวลากำหนด(วันอาทิตย์) เพื่อการรับใช้พระองค์ และการรับใช้ก็คือการนมัสการของเราในวันปกติ(ธรรมดา)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016
:: 403 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: "สาวกแท้ของพระคริสต์" 1. เราต้องยอมจ่ายราคา (ข้อ 25-27, 33) ก.โดยเราต้องรักพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ (ข้อ 25-26) ข.โดยเราต้องรักพระเจ้ามากกว่าตนเอง (ข้อ 27) ค.โดยเราต้องรักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่ง (ข้อ 33) 2. เราต้องใช้สติปัญญา (ข้อ 28-32) ก.เพราะการติดตามพระคริสต์เป็นการตัดสินใจ (ข้อ 28-30) ข.เพราะการติดตามพระคริสต์เป็นการยอมจำนน (ข้อ 31-32)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2016
:: 333 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “อาหารฝ่ายวิญญาณบนโต๊ะอาหารฝ่ายร่างกาย” ข้อพระธรรม : ลูกา 14 : 1 - 24 1. คนดีจริงกล้าทำดีแม้มีภัย (ข้อ 1-6) 2. คนถ่อมใจจะถ่อมใจคนได้ (ข้อ 7-11) 3. คนใจดีจะดีใจเมื่อไม่ได้อะไรตอบแทน (ข้อ 12-14) 4. คนมองข้ามสิ่งมีคุณค่าจะถูกมองข้ามและลดคุณค่า (ข้อ 15-24)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016
:: 351 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : ลูกา 13 : 22-30 , มัทธิว 7 : 13-14 1. ทางกว้าง “ดูเหมือนถูก” (มธ.7:13, สภษ.16:25) ลักษณะ : กว้างขวาง สะดวกสบาย ตามใจฉัน มีคนไปมาก ผล : ปลายทางนำไปสู่ความพินาศ 2. ทางลัด “ดูเหมือนดี” (ลก.13:25-27, มธ.7:21) ลักษณะ : รวดเร็ว ทันใจ ลงทุนน้อยหวังผลมาก มีคนสนใจมาก ผล : ปลายทางนำไปสู่ทางตัน และอาจจะหลงทาง 3) ทางแคบ “ดูเหมือนยาก” (ลก.13:24, มธ.7:14) ลักษณะ : แคบ เสียสละ อุทิศ ทุกข์ยาก ลำบาก มีคนหาพบน้อย ผล : ปลายทางนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์

Read More..
Page 10 of 18First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last   


   2pm    
คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3 คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3แต่ละอาทิตย์  


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register