VDO    

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016
:: 278 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ก้าวต่อไป .. ถึงเป้าหมาย” ข้อพระธรรม : ฮีบรู 12 : 1 - 17 เราจะก้าวต่อไปในความเชื่อเพื่อไปถึงเป้าห­มายต่อหน้าพระพักตร์พระเยซู เราต้องมีแรงขับเคลื่อน 3 ประการด้วยกัน 1. ก้าวไปด้วยพลัง 1.1 ละทิ้งสิ่งที่ถ่วงและบาปที่เกาะแน่น 1.2 วิ่งด้วยความเพียร 1.3 เพ่งมองที่พระเยซู 2. ก้าวไปด้วยความรัก (การตีสอน) 2.1 เราเป็นบุตรของพระเจ้า 2.2 เพื่อเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ 3. ก้าวไปด้วยพระคุณ 3.1 ระวัง! อย่าให้ใครพลาดจากพระคุณ 3.2 ระวัง! อย่าให้ใครตกหลุมของความบาป

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2016
:: 340 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “สะสม สอน สำแดง” ข้อพระธรรม : สดุดี 119:11, เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7, 2 ทิโมธี 2:15 1. สะสม 1.1 จงสะสมพระวจนะพระเจ้าในชีวิต เพื่อไม่ทำบาป 1.2 จงให้พระวจนะ เป็นส่วนสำคัญในชีวิต 1.3 จงศึกษาเรียนรู้พระวจนะ ตลอดชีวิต 2. สอน 2.1 จงสอนพระวจนะแก่ลูกหลาน เริ่มที่บ้าน 2.2 จงอย่าละเลย ถ้าเราไม่สอนพระวจนะ โลกจะสอนค่านิยมของโลก 2.3 จงสอนพะรวจนะ ด้วยความอดทน ความรัก และความหวัง 3. สำแดง 3.1 จงใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง 3.2 จงสำแดงชีวิตแห่งพระวจนะทุกวัน 3.3 จงใช้พระวจนะ ตอบปัญหาในชีวิตประจำวัน 4. สรุป คำขวัญรวีฯ ไมตรีจิต "รู้พระคำ นำไปใช้ ใจซาบซึ้ง"

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016
:: 331 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “หอเกียรติยศวีรบุรุษแห่งความเชื่อ” ข้อพระธรรม : ฮีบรู 11 1. นมัสการด้วยชีวิตแด่พระเจ้า (เหมือนอย่าง อาเบล) 2. ดำเนินชีวิตอย่างคนของพระเจ้า (เหมือนเอโนค) 3. กล้าประกาศความจริงของพระเจ้า (เหมือนโนอาห์) 4. เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้า (เหมือนอับราฮัม) 5. เลือกที่จะยอมทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ (เหมือนโมเสส)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016
:: 296 Views :: 0 Comments :: Article Rating

 หัวข้อ : “จงจริงใจด้วยความไว้ใจพระเจ้า”
ข้อพระธรรม : ฮีบรู 10 : 19 - 39
1. เข้าใจความจริงแห่งความรอด (19-25)
2. อย่าจงใจกระทำความผิดบาป (26-31)
3. คนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ (32-39)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016
:: 419 Views :: 0 Comments :: Article Rating

 

หัวข้อ : “เครื่องบูชาที่แท้จริง”
ข้อพระธรรม : ฮีบรู 10 : 1 - 18

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016
:: 272 Views :: 0 Comments :: Article Rating

 หัวข้อ : “มหาปุโรหิต ‘พระเยซู’”

ข้อพระธรรม : ฮีบรู 5

1. ปุโรหิตของพระเจ้า 

1.1 มนุษย์ (1-4)

1.2 พระคริสต์ (5-6)

2. พระเยซูผู้สูงสุด 

2.1 ปุโรหิตนิรันดร์ (7-10) 

2.2 กษัตริย์นิรันดร์ (11-14)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016
:: 246 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “การได้พักสงบ”
ข้อพระธรรม : ฮีบรู 4 : 1 - 16
1) ต้องมีความเชื่อที่กลมกลืนกับพระธรรมที่ได­้ยิน (4:1-3)
2) ต้องพักงานของตน (4:4-10)
3) ต้องพยายามที่จะได้เข้าสู่การพักสงบนั้น (4:11-13)
4) ต้องเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณในทุกขณ­ะที่ต้องการ (4:14-16)

 

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016
:: 262 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เชื่อและวางใจ” ข้อพระธรรม : กิจการ 16 1. จากสวรรค์..สู่โลกา (บทเพลง “โอ้ข้าฯ ยกพระนามสูงสุด”) 1.1 ทรงจากสวรรค์ถึงโลกา สำแดงหนทาง จากโลกาถึงกางเขน ชำระความบาป 1.2 จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์ขึ้นสู่สวรรค์ โอ้ข้ายกพระนามพระองค์ 2. จากคริสตมาส … สู่สุดปลาย 2.1 จากคริสตมาส สู่ ศุกร์ประเสริฐ มธ.1:1,17,21 มธ.27:11-14,45,50,51,54 “แท้จริง ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า” พระเยซู “แตกต่าง” 2.2 จาก ศุกร์ประเสริฐ สู่ อีสเตอร์ มธ.28:5,17 2.3 จาก อีสเตอร์ สู่ สุดปลาย มธ.28:18-20 เปาโล กจ.9:15-16 3. จากเปาโล … สู่สุดปลาย 3.1 จากเปาโล สู่ นางลิเดียและครอบครัว (1) เปาโล อยากประกาศ แสวงหาพระทัย ให้พระเจ้าทรงนำ เชื่อฟัง ทำตามทันที (2) ลิเดีย อยากรู้จักพระเจ้า อธิษฐาน (กจ.16:11-13) ก) ลิเดียเป็นนักธุรกิจหญิง (กจ.16:14) ข) ลิเดียอยากรู้จักพระเจ้า รู้จักจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง (กจ.16:13-14) ค) พระเจ้าทรงเปิดใจ (กจ.16:14) ง) ลิเดียและครอบครัว รับบัพติศมา (กจ.16:15) จ) ลิเดียอยากเรียนรู้ เจริญเติบโตต่อไป (กจ.16:15) (3) พระเจ้าทรงดลใจ (กจ.16:14) 3.2 จากเปาโล สู่ นายคุกและครอบครัว “เชื่อและวางใจ” (1) เปาโลช่วย “ทาสสาวคนหนึ่ง” (กจ.16:16-18) (2) คนเห็นแก่ “เงิน” (กจ.16:24) (3) เปาโลวางใจพระเจ้า (กจ.16:25) พระเจ้าทรงช่วยกู้ (กจ.16:26-27) (4) เปาโล “แตกต่าง” (กจ.16:28-29) (5) นายคุกอยากรอด เปาโลแนะนำ “..ให้เชื่อและวางใจ..ท่านและครอบครัว..”(กจ.16:30-31) (6) นายคุกเรียนชั้นบัพติศมา และรับบัพติศมา (กจ.16:32-33) (7) ชื่นชมยินดี (กจ.16:34)

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2016
:: 301 Views :: 0 Comments :: Article Rating
หัวข้อ : “พระเยซูเสด็จมา นมัสการพระเจ้า เราต้องจริงใจ” ข้อพระธรรม : ลูกา 19 : 28 - 44 1. พระเยซูเสด็จมา เข้ากรุงเยรูซาเล็ม ใน 3 ฐานะ : กษัตริย์ พระเมสสิยาห์ ลูกแกะของพระเจ้า 2. ประชาชนโห่ร้องนมัสการ สรรเสริญพระเจ้า ด้วยความยินดี และคาดหวัง 3. ทำไม พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม โดยทรงลา : ถ่อมพระทัย เชื่อฟัง ฝ่ายวิญญาณ พระทัยเมตตา 4. บทเรียน ที่เราได้รับจากเรื่องนี้ 4.1 ให้เราตั้งใจแน่วแน่ เหมือนพระเยซูคริสต์ 4.2 ให้เรามีใจถ่อมสุภาพ เหมือนพระเยซูคริสต์ 4.3 ให้เรายอมรับใช้ ยอมทนทุกข์ เหมือนลูกลา ที่ยอมให้พระเยซูคริสต์ทรงขี่ 4.4 ให้เรายอมแบก นำพระเยซู พร้อมพระกิตติคุณไปสู่ชาวโลกทั้งหลาย 4.5 ให้เราไม่ทรยศต่อพระเยซูคริสต์ จาก “โฮซันนา” มาเป็น “ตรึงเขาเสีย” 4.6 ให้เราไม่มองแค่สันติภาพภายนอก แต่มองสันติสุขกับพระเจ้าด้วยการกลับใจใหม่ 4.7 ให้เรานมัสการพระเจ้า ด้วยความจริงใจ ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016
:: 542 Views :: 0 Comments :: Article Rating
หัวข้อ : “มีชีวิตอย่างพระคริสต์” ข้อพระธรรม : ฟีลิปปี 2 : 5 - 11 1. ความคิดอย่างพระคริสต์ คือความคิดเรื่องน้ำพระทัยพระเจ้า 2. หัวใจอย่างพระคริสต์คือหัวใจที่ถ่อมและให้อภัย 3. ตาอย่างพระคริสต์ คือตาที่มองเห็นความต้องการของคนอื่น 4. หูอย่างพระคริสต์ คือหูที่ฟังเสียงของพระเจ้าและเสียงของคนอื่น 5. ปากอย่างพระคริสต์ คือปากที่กล่าวคำอวยพรและอธิษฐาน 6. มืออย่างพระคริสต์ คือมือที่รับใช้และช่วยเหลือคนอื่น 7. เท้าอย่างพระคริสต์ คือเท้าที่นำพระพรไปสู่คนอื่น
Read More..
Page 10 of 17First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register