คำเทศนา    

  วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017
เทศนาโดย: ศจ.ยินดี จัง
แปลโดย: คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
หัวข้อ: “คุณลักษณะชีวิตคริสเตียนเรื่องการอธิษฐาน”
ข้อพระธรรม: 2 พงศ์กษัตริย์ 20 : 1 - 7

คำนำ : ศัตรูใหญ่ของชีวิตคริสเตียน คือ “อ้างว่าตัวเองยุ่งมากจนไม่มีเวลาหายใจ” ผู้รับใช้บางคนบอกว่า ไม่มีเวลาอธิษฐานเพราะชีวิตการรับใช้ ยุ่งวุ่นวาย ... ชีวิตของเราวุ่นวายมากจนขนาดไหน เราต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะขีวิตคริสเตียนเรื่องการอธิษฐานให้ดี กษัตริย์เฮเซคียาห์ สำแดงชีวิต แห่งการอธิษฐาน 3 ประการดังนี้ :

1. อย่าท้อใจ ... แม้ชีวิตของเราอยู่ในสถานการณ์ที่หมดหนทาง (ข้อ1) อิสยาห์เปิดเผยพระวจนะของพระองค์ให้กับกษัตริย์เฮเซคียาห์ว่า “ท่านจะตายและไม่ฟื้น” (ข้อ2-5)

2. อธิษฐานด้วยความต้ังใจและเทหมดใจต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ท่าทีสำคัญในการอธิษฐาน

3. แก่นแท้ของการอธิษฐาน คือชีวิตที่ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า (ข้อ2)

การอธิษฐานนั้นไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาอ้อนวอนด้วยคำอธิษฐานเท่านั้น แต่เป็นช่วงเวลาท่ีสำแดงชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง

สรุป: ชีวิตแห่งกํารอธิษฐานของพี่น้องคริสเตียน ต้องขยันหมั่นเพียร
ด้วยสุดหัวใจ และต้องเข้าใจท่าทีในการอธิษฐานอย่างถูกต้อง และอย่าลืมว่า อธิษฐานไม่ใช่สูตรแต่เป็นชีวิตที่สำแดงออกมาอย่างต่อเนื่องCopyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register