คำเทศนา    

  วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017

วันอาทิตย์ 24 กันยายน ค.ศ. 2017 เทศนาโดย: ศจ.นุชนาท งามสม แปลโดย: คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : “การรับภาระของกันและกัน” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 6 : 1 - 10 1. การช่วยผู้ละเมิด 1.1 ช่วยด้วยความสุภาพ 1.2 ช่วยให้กลับตั้งตัวใหม่ได้ 2. การช่วยรับภาระของกันและกัน 2.1 สาเหตุที่ต้องรับภาระของกันและกัน 2.2 ทำให้บัญญัติของพระคริสต์สำเร็จ 3. ทุกคนต้องรับภาระของตัวเอง 3.1 หน้าที่ภาระที่แต่ละคนได้รับแตกต่างกัน 3.2 ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า 4. ความรับผิดชอบส่วนตัว และต่อผู้อื่น 4.1 การแบ่งสิ่งที่ดีต่อผู้อื่น 4.2 ผลที่จะได้รับจากการกระทำ 4.3 จงทำดีต่อคนทั้งปวง

 Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register