VDO    

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
:: 53 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ดนตรีบำบัด” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 16 : 14 - 23 1. ชีวิตซาอูล 1) ไม่เชื่อฟังพระเจ้า เช่น 13:13, 15:19 ไม่กลับใจ 15:22-23, 24-26 2) พระวิญญาณละ (ข้อ 14) 3) วิญญาณชั่วจากพระเจ้า (ข้อ 14 และ 18:6-12) 4) ความเจ็บป่วยที่มาเพราะความบาป 5) ความเจ็บป่วยที่ไม่ใช่เพราะทำบาป เช่น ชายตาบอดในยอห์น 9:1-3, โยบ, โรม 8:20-22 6) ดนตรีบรรเทา (ข้อ 23) 2. ชีวิตดาวิด 1) พระวิญญาณสวมทับ (ข้อ 13) พระเจ้าสถิต (ข้อ 18 และ 18:12-16) ดูประกอบ ชีวิตโยเซฟ ปฐมกาล 37:2, 33, 23 2) ความสามารถ (ข้อ 18 และ 18:28-30) 3. บทบาทดนตรี 1) เนื้อร้อง-ทำนอง-ท่าทาง 2) ความเข้าใจ-ความรู้สึก-การกระทำ 3) พระเจ้าทรงใช้ดนตรี 4. สำรวจตัวเอง 1) ฉันเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ อย่างไร 2) มีอะไรที่ฉันต้องสารภาพ กลับใจ ก่อนสายเกินไปไหม 5. เพลงประกอบคำเทศนา 1) ที่กางเขน ที่กางเขน ข้ายินดีเสมอไป พระองค์ทรงชำระบาปข้า รักษาโรคทั้งปวงได้ 2) พระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอ (×2) เมื่อฉันทูลพระเจ้าของฉัน คืนอันมืดกลายเป็นสว่าง พระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอ 3) ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ปีกพระองค์ ปกคลุมข้า ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ ** เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์ เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู โดยฤทธิ์อำนาจข้ายอมและไว้วางใจ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561
:: 147 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “การเจิมกษัตริย์ดาวิด” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 16 : 1 - 13 1. การเจิมคือการแต่งตั้งของพระเจ้า (ข้อ 6) 2. การเลือกของพระเจ้า (ข้อ 1-5, 7) 3. การทรงนำของพระเจ้า (ข้อ 8-13)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
:: 102 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “ขัดคำสั่งของพระเจ้า” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 15 : 17 - 35 1. ซาอูลถูกว่ากล่าว (ข้อ 17-21) 2. ซาอูลขัดคำสั่ง (ข้อ 22-23) 3. ซาอูลรู้สำนึกแต่ไม่แก้ไข (ข้อ 24-28) 4. พระเจ้าบริสุทธิ์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง (ข้อ 29-35)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
:: 119 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์” ข้อพระธรรม : ยอห์น 21 : 1 - 19 1. ทรงห่วงใยความต้องการของสาวก (ข้อ 1-14) ก. ทรงสำแดงพระองค์แก่สาวก (ข้อ 1-4) ข. ชี้แนะสาวกจับปลา (ข้อ 5-11) ค. เตรียมอาหารเช้าให้สาวก (ข้อ 12-14) 2. สอบถามความรักและทรงมอบหมาย (ข้อ 15-17) 3. ทรงทำนายถึงการตายเพื่อพระองค์ของเปโตร (ข้อ 18-19)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018
:: 126 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “นี่ใครกัน” ข้อพระธรรม : มัทธิว 21 : 1 - 10 เนื้อหา : ความต่างของ “ยิว” กับ “สาวก”... 1. “ผิวเผิน” หรือ “สนิทสนม” - เรา “สัมพันธ์” กับพระเยซูอย่างไร 2 “ตื้นเขิน” หรือ “รู้ลึก” - เรา “รู้เรื่อง” พระองค์แค่ไหน 3 “รู้ชื่อ” หรือ “รู้ใจ” - เราทําตาม “พระทัย” พระองค์มากเพียงไร สรุป : ตั้งแต่อีสเตอร์นี้ไป เราจะเป็น “ลูก” พระเจ้า... ไม่ใช่เป็นแค่ “สมาชิก” คริสตจักร

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018
:: 202 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “การเลือกเชื่อฟังพระเจ้า” ข้อพระธรรม : กิจการ 4 : 12 - 14 1. ยืนหยัดยึดมั่นในฐานศิลาแห่งความเชื่อ (12) 2. ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตที่แสดงถึงคุณลักษณะภายใน (13) 3. สำแดงให้เห็นพยานที่ทรงพลังของความเชื่อ (14)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018
:: 128 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “พระเจ้าทรงพอพระทัยการเชื่อฟัง” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 15 : 1 - 35 1. ความหมายของการเชื่อฟัง 2. การเชื่อฟัง 2.1 เป็นการไว้วางใจพระเจ้า 2.2 มั่นใจในพระสัญญา 2.3 เป็นการสรรเสริญพระเจ้า 2.4 นำมาซึ่งพระพร 3. การไม่เชื่อฟัง 3.1 เป็นการไม่ยำเกรงพระเจ้า 3.2 ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 3.3 เป็นการไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018
:: 115 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “ซาอูล กษัตริย์องค์แรก” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 9 : 1 - 12 : 25 1. ภูมิหลังของท่าน (1 ซามูเอล 9:1-14) 2. ได้รับการทรงเรียกและได้รับการเจิม (1 ซามูเอล 9:15-10:8) 3. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 10:9-27) 4. ผลงานของท่าน (1 ซามูเอล 11:1-12:25) 5. บทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
:: 117 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ขอตั้งกษัตริย์ให้เราเถิด” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 8 : 4 - 22 1. ขอได้ .. ขออย่างถูกต้อง .. ถูกเวลา 1.1 อิสราเอลขอกษัตริย์ 1) ซามูเอล .. เรื่องลูก (8.5) 2) อิสราเอล .. เรื่องตามอย่างประชาชาติ ปฏิเสธพระเจ้า (8:5,7,12) 3) การขอผิด (8:9-18, ยก.4:1-4) 4) การขออย่างถูกต้อง .. ตามพระวจนะ (ยน.15:7,16) 1.2 ซามูเอลตอบสนองอย่างไร 1) ฟัง .. อธิษฐาน (8:6) 2) เตือน .. อธิษฐาน (8:21) 3) เชื่อฟังคำสั่งพระเจ้า (8:22) 2. ขอตามอย่าง “พระทัย” .. ไม่ใช่ขอตาม “ประชาชาติ” 2.1 อย่าตามอย่าง “ประชาชาติ” (ลนต.18:1-5) 2.2 จงแตกต่างอย่างพระเจ้า (ลนต.19:1, 1 ปต.4:1-4,13,16) 3. ขอตามคำอธิษฐานของพระเยซู 3.1 ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้า (มธ.6:9-13) 3.2 ขอให้พระเจ้าทรงเป็น “กษัตริย์” ในชีวิตเรา 3.3 ขอให้เป็นสาวกที่ “ปฏิเสธตนเอง” ตามพระทัยไม่ใช่ตามใจตัวเอง (ลก.9:23 , 22:42)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
:: 110 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “รู้เรื่อง แต่ไม่รู้จัก รู้จัก แต่รู้ไม่จริง” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 4 : 1 - 11 1. รู้เรื่อง ... แต่ไม่รู้จัก ... ต้องเปิดใจ 2. รู้จัก ... แต่รู้ไม่จริง ... ต้องกลับใจ 3. รู้จริง ... ได้ชีวิต ... ต้องตั้งใจ

Read More..
Page 1 of 18First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register